Előző honlapunk

Adó 1%-a

Ezévben is tisztelettel várjuk az
SZJA 1 % ának a felajánlását.
Adószámunk: 18564819-1-09
Köszönettel FöGE vezetősége
Bemutatkozás
Tartalomjegyzék
Bemutatkozás
2. oldal
Minden oldal

Egyesületünk neve: F ö G E Sárréti Közhasznú Egyesület
Rövidített neve: F ö G E
Székhelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2/2.

Az egyesületünk önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott, szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.


Az egyesület céljai:


♦    szakmai tájékoztatás, szakmai továbbképzések, szakmai tanulmányutak, oktatási programok, bemutatók, előadások szervezése
♦    kulturális, közművelődési tevékenység
♦    gyermek    és ifjúsági rendezvények szervezése, táboroztatás
♦    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
♦    egészséges életmód, egészségmegőrzés céljából tájékoztatók, rendezvények szervezése
♦    sport -és szabadidős tevékenység szervezése
♦    felmerülő jogi és egyéb szakmai problémák kezelésére felvilágosítás- és segítségnyújtás, a megfelelő fórumhoz irányítás
♦    az érintett szakmai területhez kapcsolódóan a tagok képviseletének biztosítása a városi életben, társas összejövetelek szervezése, ahol a tagok         előadhatják álláspontjaikat, véleményüket, közösségi összefogást, állásfoglalást kérve
♦    az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok terjesztése, megjelentetése
♦    környezetgazdálkodás, környezetvédelmi tevékenységek tervezése, előkészítése, megvalósítása
♦    környezettudatos gondolkodás- és életmód népszerűsítése, ismeretterjesztés ,épített és természeti környezet védelme
♦    hagyományőrző tevékenység
♦    iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás elősegítése
♦    rendezvényszervezés, pályázatírói tevékenység, kapcsolódó szaktanácsadás
♦    határon túli kapcsolatok építése, ápolása


Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a fentiekben megfogalmazott célok érdekében az 1997. CLVI. Törvény 26. § c. pontja által felsorolt területek közül az alábbi közhasznú tevékenységek szellemében tűzi ki maga elé céljait:


1.    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
2.    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
3.    kulturális tevékenység. kulturális örökség megóvása
4.    természetvédelem
5.    környezetvédelem
6.    gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
7.    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
8.    emberi és állampolgári jogok védelme
9.    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
10.  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
11.  közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások


E célok megvalósítását közhasznú tevékenységként vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.


Az Egyesület szervezeti felépítése
Az egyesület jogi személy.
Szervei:
-    közgyűlés
-    az operatív vezetést ellátó elnökség
-    a közgyűlés határozata alapján  megalakított felügyelő bizottság


A közgyűlés  5 főből álló elnökséget választ. Az Elnökség tagjai: az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, titkár, gazdasági vezető. és elnökségi tag.


A    közgyűlés az elnökség tagjait -és a tisztségviselőket három évre választja azzal, hogy a megbízás meghosszabbítható.

Az elnökség tagjai:


Tóth Lajos - elnök (ügyvezető elnök)
Ráczné Fekete Ilona - elnökhelyettes
Matkó József - titkár
Somogyi József - elnökségi tag (gazdaságvezető)
Szabó Imre - elnökségi tag

Az    alapító tagok az alakuló közgyűlésen akként rendelkeztek, hogy az Egyesületnél három tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság megbízatása 3 évre szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Kárai Sándor, Makai Mátyás és Szabó Gábor

Az egyesület gazdálkodása.


Az egyesületünk éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Az éves költségvetésre minden év február hó utolsó napjáig az elnök tesz javaslatot..

A működéséhez szükséges bevételek, főként:
♦    tagsági díjakból,
♦    magán- és jogi személyek támogatásaiból,
♦    alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalásokból, rendezvények bevételeiből,
♦    az egyesületi célnak megfelelő szerződéses jogviszonyból származó bevételekből,
♦    gazdasági-vállalkozási tevékenységéből,
♦    pályázati forrásokból,
♦    az SZJA 1%-ából,
♦    egyéb bevételekből tevődik össze.

Az egyesületünk gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat elsősorban a fenntartási-ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok, adók megfizetésére használja


Az    egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, pártokat a maga részéről nem támogat.

.
A Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete 2010. január 7.-i döntésének megfelelően az egyesület új elnevezése FöGE Sárréti Közhasznú Egyesület. A Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete nevet 2002. augusztus 26. - 2010. január 7. között használta.


 

Egyesületünk 2010. januárjában csatlakozott a „Résnyire” szervezetfejlesztési programhoz. Örültünk ennek a lehetőségnek, hisz kedvező időpontban érkezett hozzánk a pályázati felhívás. 2009. novemberében tisztújítás történt, ezzel együtt megfogalmazódott közgyűlésünkön a változtatás igénye szervezeti megújulásra. Indokolttá vált tevékenységi köreinket bővíteni, aktualizálni, illetve célszerűnek láttuk a névváltoztatást (korábban Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete).

 

A téli hónapokban zajlott diagnózisokat követően április közepén a Vekeri – tó mellett kétnapos fejlesztői tréningen vettünk részt 8 fővel. Ez a két nap alkalmat adott a visszatekintésre, a hosszú távú célok megfogalmazására. Két napig csak az egyesület mindennapjaira koncentráltunk, rendeztük gondolatainkat, megismertük egymás nyíltan kimondott véleményét, igényeit és elvárásait. A második nap végére megfogalmaztuk szervezetünk jövőképét is. Nem beszélve arról, hogy nagyon jó hangulatban teltek a napok, ami a közösségre jó hatással volt.

A FöGE Sárréti Közhasznú Egyesület olyan társadalmi környezet kialakítása érdekében végzi munkáját, amely élhető vidéket teremt a sárréti emberek számára, amely biztosítja az emberek helyben maradását és a fiatalok számára reális perspektívát nyújt.
Ennek érdekében célként fogalmazza meg:
-    segíti a helyi közösségek létrejöttét és kiteljesítését,  fejleszti (felkészíti) a meglévő közösségeket  az erőforrások minél hatékonyabb kihasználására
-    támogatja a civil szektor erősítését  a minél szélesebb körű feladatvállalás érdekében
-    hozzájárul az egyének és a közösségek által megfogalmazott térségi és vidékfejlesztési célok megvalósításához.

Júniusban egy kissé kibővített körben folytattuk a fejlesztői napot, aminek fontos eleme volt a személyre szabott konkrét feladatleosztás, kiscsoportok létrehozása a feladatok, fejlesztendő területek kidolgozására.

Az elmúlt hónapokban a fejlesztési folyamat alatt egyesületünk megváltoztatta a nevét és módosította alapszabályát. Számos új taggal bővültünk, főként fiatalokkal, akik új típusú tevékenységeket és feladatokat hoztak be a szervezetbe. Ezzel együtt ők maguk is aktívan részt vesznek a „civilség” tanulási folyamatában, a civillé válásban, illetve számos konkrét feladatot vállaltak magukra, mind csoportosan, mind egyénileg a jövőre nézve.

Megfogalmazódtak a vezetőség felé olyan konkrét felvetések, melyeken javítani szükséges (külső - belső kommunikáció, több találkozási alkalom, megbeszélés szervezése, stb.). Az eddig kevésbe preferált, vagy problémásabb területek erősítésére, hatékonyabbá tételére kiscsoportokat hoztunk létre (Pl. pályázatíró team, marketing csoport, rendezvényszervező csoport, stb.).

Tanácsadóink (Hajdú - Kis Diána és Rénes László) felkészült, jó szakemberek. Közvetlenek a fejlesztői csoport tagjaival, sokrétű módszereikkel mindig célirányosan, a megfelelő mederbe terelik a válaszadás lehetőségeit, a megfelelő problémákra világítanak rá.

 

Egy fő részt vett a 60 órás projekttervezés – projektmegvalósítás képzésen, ami azon túl, hogy új, hasznos és gyakorlatias ismereteket nyújtott más szervezetekkel való kapcsolatépítésre, ismerkedésre is lehetőséget biztosított.

A folyamat megvalósulása során igen pozitív tapasztalatokat szereztünk, mivel a szervezetfejlesztési program jól felépített, célravezető, az egyes szervezet szükségleteire alapozza a módszereket, nem sablonos. A tanácsadók jól felkészült szakemberek, a szervezés kiváló.

A 2010. januárjától – szeptemberig tartó szervezetfejlesztői munka sok alapproblémánkra megoldást nyújtott.

Lényegesnek tartjuk, hogy minden tagunk magáénak érezze szervezetünk céljait és a célok eléréséhez vezető úton a feladatokat lelkesen, kreatívan,  és önállóan végezze el.