Előző honlapunk

Adó 1%-a

Ezévben is tisztelettel várjuk az
SZJA 1 % ának a felajánlását.
Adószámunk: 18564819-1-09
Köszönettel FöGE vezetősége
Bemutatkozás
Tartalomjegyzék
Bemutatkozás
2. oldal
Minden oldal

Egyesületünk neve: F ö G E Sárréti Közhasznú Egyesület
Rövidített neve: F ö G E
Székhelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2/2.

Az egyesületünk önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott, szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.


Az egyesület céljai:


♦    szakmai tájékoztatás, szakmai továbbképzések, szakmai tanulmányutak, oktatási programok, bemutatók, előadások szervezése
♦    kulturális, közművelődési tevékenység
♦    gyermek    és ifjúsági rendezvények szervezése, táboroztatás
♦    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
♦    egészséges életmód, egészségmegőrzés céljából tájékoztatók, rendezvények szervezése
♦    sport -és szabadidős tevékenység szervezése
♦    felmerülő jogi és egyéb szakmai problémák kezelésére felvilágosítás- és segítségnyújtás, a megfelelő fórumhoz irányítás
♦    az érintett szakmai területhez kapcsolódóan a tagok képviseletének biztosítása a városi életben, társas összejövetelek szervezése, ahol a tagok         előadhatják álláspontjaikat, véleményüket, közösségi összefogást, állásfoglalást kérve
♦    az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok terjesztése, megjelentetése
♦    környezetgazdálkodás, környezetvédelmi tevékenységek tervezése, előkészítése, megvalósítása
♦    környezettudatos gondolkodás- és életmód népszerűsítése, ismeretterjesztés ,épített és természeti környezet védelme
♦    hagyományőrző tevékenység
♦    iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás elősegítése
♦    rendezvényszervezés, pályázatírói tevékenység, kapcsolódó szaktanácsadás
♦    határon túli kapcsolatok építése, ápolása


Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a fentiekben megfogalmazott célok érdekében az 1997. CLVI. Törvény 26. § c. pontja által felsorolt területek közül az alábbi közhasznú tevékenységek szellemében tűzi ki maga elé céljait:


1.    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
2.    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
3.    kulturális tevékenység. kulturális örökség megóvása
4.    természetvédelem
5.    környezetvédelem
6.    gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
7.    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
8.    emberi és állampolgári jogok védelme
9.    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
10.  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
11.  közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások


E célok megvalósítását közhasznú tevékenységként vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.


Az Egyesület szervezeti felépítése
Az egyesület jogi személy.
Szervei:
-    közgyűlés
-    az operatív vezetést ellátó elnökség
-    a közgyűlés határozata alapján  megalakított felügyelő bizottság


A közgyűlés  5 főből álló elnökséget választ. Az Elnökség tagjai: az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, titkár, gazdasági vezető. és elnökségi tag.


A    közgyűlés az elnökség tagjait -és a tisztségviselőket három évre választja azzal, hogy a megbízás meghosszabbítható.

Az elnökség tagjai:


Tóth Lajos - elnök (ügyvezető elnök)
Ráczné Fekete Ilona - elnökhelyettes
Matkó József - titkár
Somogyi József - elnökségi tag (gazdaságvezető)
Szabó Imre - elnökségi tag

Az    alapító tagok az alakuló közgyűlésen akként rendelkeztek, hogy az Egyesületnél három tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság megbízatása 3 évre szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Kárai Sándor, Makai Mátyás és Szabó Gábor

Az egyesület gazdálkodása.


Az egyesületünk éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Az éves költségvetésre minden év február hó utolsó napjáig az elnök tesz javaslatot..

A működéséhez szükséges bevételek, főként:
♦    tagsági díjakból,
♦    magán- és jogi személyek támogatásaiból,
♦    alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalásokból, rendezvények bevételeiből,
♦    az egyesületi célnak megfelelő szerződéses jogviszonyból származó bevételekből,
♦    gazdasági-vállalkozási tevékenységéből,
♦    pályázati forrásokból,
♦    az SZJA 1%-ából,
♦    egyéb bevételekből tevődik össze.

Az egyesületünk gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat elsősorban a fenntartási-ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok, adók megfizetésére használja


Az    egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, pártokat a maga részéről nem támogat.

.
A Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete 2010. január 7.-i döntésének megfelelően az egyesület új elnevezése FöGE Sárréti Közhasznú Egyesület. A Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete nevet 2002. augusztus 26. - 2010. január 7. között használta.